Ngày đăng bài: 08/02/2023 16:57:21
Công văn số 255/BGDĐT-ĐANN ngày 18/01/2023 về việc báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2022 và triển khai hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Sở GDĐT, các trường đại học trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau:

1.1. Cập nhật số liệu và báo cáo về tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022

- Đối với các Sở GDĐT:

+ Cập nhật số liệu về tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (Đề nghị tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm) trước ngày 25/3/2023.

+ Rà soát và hoàn thiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

+ Đôn đốc, rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

(Lưu ý:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành cho phép các đơn vị cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 25/3/2023, Tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp trực tuyến trên phần mềm sau khi đăng nhập;

- Hỗ trợ về nội dung báo cáo, biểu mẫu thống kê: liên hệ với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia qua số điện thoại (024) 36231614 – 32151128, email: dean2080@moet.gov.vn.

- Hỗ trợ thông tin triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành: liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn.

- Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành: liên hệ hotline 19004740, email: csdl@moet.edu.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

+ Báo cáo về tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 (Phụ lục 2 và các biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo Công văn). Địa chỉ tải các biểu mẫu báo cáo: http://ngoainguquocgia.moet.gov.vn.

- Đối với các trường đại học thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Cập nhật số liệu về tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 theo các biểu mẫu gửi kèm Công văn.

+ Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 theo mẫu Đề cương báo cáo (Phụ lục 3).

Địa chỉ tải các biểu mẫu báo cáo: http://ngoainguquocgia.moet.gov.vn.

1.2. Chỉ đạo các đơn vị gửi bản mềm bảng tổng hợp số liệu đã được cập nhật và báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 về địa chỉ dean2080@moet.gov.vn; bản in gửi về Bộ GDĐT qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia trước ngày 30/3/2023 theo địa chỉ: Số 18 ngõ 30, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

2. Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 của địa phương theo mẫu Đề cương báo cáo gửi kèm Công văn (Phụ lục 1). Địa chỉ tải đề cương báo cáo: http://ngoainguquocgia.moet.gov.vn.

Bản mềm Báo cáo gửi về về địa chỉ dean2080@moet.gov.vn; bản in gửi về Bộ GDĐT (qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) trước ngày 30/3/2022 theo địa chỉ: Số 18 ngõ 30, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, điện thoại (024) 36231614 – 32151128, email: dean2080@moet.gov.vn.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ GDĐT đúng thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm vui lòng xem và tải về tại đây:

- Công văn số 255/BGDĐT-ĐANN >>Xem, Tải về<<

Tài liệu hướng dẫn báo cáo trên CSDL toàn ngành: >>Xem, tải về<<