Ngày đăng bài: 13/10/2022 12:42:39
Công văn số:5342 /BGDĐT-CNTT V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL giáo dục đào tạo

Kính gửi:  

  • Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố;
  • Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư (CSDLQGvDC) với cơ sở dữ liệu về GDĐT (CSDL ngành).

Để đảm bảo 100% dữ liệu về học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên (thuộc các bậc học từ mầm non tới lớp 12) trên CSDL ngành được xác thực, định danh, đồng bộ với CSDLQGvDC, đồng thời với việc triển khai báo cáo thống kê năm học 2022-2023 hướng dẫn tại Công văn số 5041/GDĐT-CNTT ngày4/10/2022 (mục 5.3), Bộ GDĐT yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướngdẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:

1. Thu thập, hoàn chỉnh các thông tin liên quan đến định danh cá nhân, thực hiện theo Quy trình thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh(được gửi kèm theo Công văn này). Thời hạn hoàn thành trước ngày 25/10/2022.

2. Trong trường hợp cơ sở giáo dục tiếp nhận học sinh chuyển về, đặc biệt là với học sinh bậc mầm non đề nghị cập nhật đầy đủ các thông tin định danh cá nhân trên CSDL ngành.

3. Các cơ sở giáo dục rà soát hồ sơ của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trên CSDL ngành và cập nhật chính xác, đầy đủ các trường thông tin liên
quan đến định danh cá nhân, bao gồm: họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nơi thường trú (tỉnh/huyện/xã). Trong đó, cần lưu ý kiểm tra thông tin các hồ sơ chưa được xác thực, định danh với CSDLQGvDC. Thời hạn hoàn thành trước ngày
25/10/2022.

4. Các cơ sở giáo dục chủ động nâng cấp phần mềm quản lý để đáp ứng yêu cầu quản lý đối với thông tin số định danh cá nhân của học sinh, đội ngũ. Bộ GDĐT sẽ cập nhật, bổ sung các giao diện lập trình ứng dụng (API) liên quan để đáp ứng việc thu thập, hoàn chỉnh các thông tin định danh cá nhân về CSDL ngành.

Tài liệu hướng dẫn các chức năng phần mềm phục vụ thu thập, hoàn chỉnh
các thông tin định danh cá nhân được đăng tải trên hệ thống CSDL ngành tại địa
chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

- Chi tiết văn bản xem tại đây:>>Công văn số:5342 /BGDĐT-CNTT<<
- Hướng dẫn Xác thực đồng bộ dữ liệu số định danh cá nhân >>HD xác thực đồng bộ<<
- Hướng dẫn thu thập số định danh cá nhân >>HD thu thập MĐD<<